Mundialowa TatoSfera – strzel zdjęcie i wygraj konkurs!

 • 18 cze 2018

Jesteś Ojcem, który co cztery (lub dwa) lata zagrzewa całą rodzinę do kibicowania? A może to dzieci mobilizują cię do skandowania „Poooolska, Biaaaałoooo-czerwoniiiiii!”?

Wielu Ojców nie wyobraża sobie kibicowania bez swoich dzieci. Jeśli jesteś jednym z nich, przyślij nam zdjęcie, które będzie dowodem, jak fantastyczne jest wspólne kibicowanie. Pokażcie, jak zagrzewacie Naszych do boju!

Pamiętaj – to wcale nie musi być mecz Biało-Czerwonych. Ważne, aby pokazywał tatę i dzieci, którzy wspólnie przeżywają piłkarskie emocje.

Najlepsze fotografie opublikujemy na naszej stronie na Facebooku, a także w specjalnej mundialowej galerii na stronie tato.net.

Na zdjęcia czekamy do końca Mistrzostw Świata, a więc do 15 lipca do północy.
Tydzień po tej dacie jury ogłosi wyniki!

Fotografie można przesyłać na adres info@tato.net. W temacie wiadomości wpisz słowo „Mundial”.

 

KONKURS ZAKOŃCZONY – POZNAJ WYNIKI.

Nagrodzone fotografie z poprzedniej edycji konkursu:

 

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. św. Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich ojców.
 3. Każdy z autorów może nadesłać 1 fotografię.
 4. Zdjęcie może być wykonane podczas dowolnego meczu Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018.
 5. Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres info@tato.net, tytuł maila  „Mundial2018”
 6. W treści maila należy podać:
  1. imię i nazwisko,
  2. telefon kontaktowy,
  3. krótki komentarz do zdjęcia (np. mecz, podczas którego zostało wykonane zdjęcie),
  4. formułę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych i publikację wizerunku: Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby informacyjne i promocyjne przez Fundację im. św. Cyryla i Metodego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Fundacji im. św. Cyryla i Metodego oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Fundacji im. św. Cyryla i Metodego, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby określone w oświadczeniu. Jako autor zdjęcia przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie z go z innym utworem, a Organizator oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu. Autorskie prawa majątkowe dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter). Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego/ dzieci/ podopiecznych uwidocznionych na zdjęciu wyrażam zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystywanie rozpowszechnianie wizerunku dziecka/podopiecznego utrwalonych jakąkolwiek techniką w celach informacyjnych i promocji realizowanych przez Organizatora.
 7. Zdjęcia należy przesłać do końca Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 czyli do północy 15 lipca 2018.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 lipca 2018.
 9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 10. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury droga mailową.
 11. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.tato.net oraz www.facebook.com/inicjatywa.tato.net
 12. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną oraz nagrody dodatkowe (wyróżnienia). Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 13. Nagrody zostaną przesłane laureatom na koszt organizatorów w okresie 31 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie, publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń (np. wystawa fotograficzna). Przesłane zdjęcia będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu lub jego odwołania.
 16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.