Regulamin

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Tato.Net – Edukacja & Media Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Lubartowska 75a/1; 20-123 Lublin; NIP 9462704042; KRS 0000884820 zwana dalej Tato.Net. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Tato.Net informuje, iż:
1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest Tato.Net – Edukacja & Media Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych
dostępne są na stronie internetowej tato.net.
3. Celem zbierania danych jest przekazywanie informacji o działalności i poszczególnych akcjach oraz wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Tato.Net, jak również do celów marketingowych związanych ze sprzedażą produktów w sklepie internetowym prowadzonym przez Tato.Net.
4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych działającego w charakterze organu nadzorczego.
5. Podanie danych jest dobrowolne.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
7. Dane mogą być udostępniane przez Tato.Net upoważnionym pracownikom, współpracownikom na podstawie stosownego upoważnienia, podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Tato.Net oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie usunięte. Więcej można przeczytać w polityce prywatnościoraz klauzulach informacyjnych.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TATO SKLEP

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
  2. Podmiotem odpowiedzialnym za Sklep jest Tato.Net – Edukacja & Media Sp. z o.o., z siedzibą w ul. Lubartowska 75a/1, 20-123 Lublin, NIP: 9462704042, REGON: 38819769000000 KRS: 0000884820
  3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
  5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 2

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a) dodanie do koszyka produktu;
  b) wybór rodzaju dostawy;
  c) wybór rodzaju płatności;
  d) wybór miejsca wydania rzeczy;
  e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.
 3. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Kupującego potwierdzenia zamówienia, które przesyłane jest niezwłocznie drogą mailową.
 4. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Kupującego.
 5. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży (paragon, faktura VAT) wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§ 3

PŁATNOŚCI

 1. Kupujący ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§ 4

WYSYŁKA TOWARU

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w biurze Właściciela Sklepu w Lublinie, ul. Lubartowska 75 A lok. 1.
 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§ 5

REKLAMACJE

 1. W przypadku wadliwości towaru Kupujący powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszt wysyłki ponosi Sklep. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w Sklepie jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia można składać e-mailem na adres: sklep@tato.net lub telefonicznie: tel (+48) 81 527 99 13.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od momentu otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§ 6

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Biuro TATO.NET, ul. Lubartowska 75 A lok. 1, 20-123 Lublin.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).

§ 7

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Kupującego.
 3. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 8

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Właściciela Sklepu.